Fundacja Votum
PL

Każde zgłoszenie do Fundacji Votum powinno składać się z:

 1. Pisemnego wniosku o pomoc finansową lub materialną – druk do pobrania poniżej.
 2. Opcjonalnie wniosku o udostępnienie rachunku bankowego Fundacji (jeśli Wnioskodawca pragnie gromadzić środki z 1% Podatku oraz od potencjalnych darczyńców za pośrednictwem naszej organizacji) – druk do pobrania poniżej.
 3. Oświadczenia o sytuacji majątkowej Rodziny (z dołączonymi kserokopiami dokumentów poświadczających tę sytuację: zaświadczenia o zarobkach, decyzji w sprawie: rent, emerytur, udzielanej pomocy społecznej, ksero ostatniej deklaracji podatkowej) – druk do pobrania poniżej.
 4. Opinii specjalisty (np. lekarza rodzinnego) – druk do pobrania poniżej.
 5. Zgody na przetwarzanie danych osobowych – druk do pobrania poniżej (w imieniu dzieci wypełnia opiekun prawny).
 6. Orzeczenia o niepełnosprawności (jeśli wniosek dotyczy osoby niepełnosprawnej)
 7. Kserokopii dokumentacji z dotychczasowej rehabilitacji oraz leczenia.
 8. Aktualnej, nie starszej niż 3 miesiące, opinii o sytuacji materialno-bytowej Rodziny z Ośrodka Pomocy Społecznej.
 9. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach netto.
 10. Jeśli wniosek dotyczy zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu ortopedycznego itp. wymagane jest załączenie kosztorysu lub faktury pro forma. 
 11. Jeśli wniosek dotyczy rehabilitacji pozadomowej (ambulatoryjnej lub w formie turnusu rehabilitacyjnego) podmiot rehabilitujący musi być wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Należy wówczas przedłożyć zaświadczenie o zakwalifikowaniu na terapię/ turnus.
 12. Notatki policyjnej z wypadku (jeśli wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w wypadku).
 13. Orzeczenia/postanowienia/wyroku sądu w sprawie wypadku (jeśli wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w wypadku).


Jeśli wnioskodawcą jest osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna dodatkowo złożyć:

 1. Kserokopię dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej: REGON, NIP, wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
 2. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach netto.


Jeśli wnioskodawcą jest osoba prowadząca działalność rolniczą powinna dodatkowo złożyć:

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa (ilości hektarów przeliczeniowych).
 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach pozarolniczych, o ile takie wystąpiły.

Szablony druków Fundacji do pobrania:

Wniosek o pomoc finansową lub materialną

Wniosek o udostępnienie rachunku

Oświadczenie o stanie majątkowym i sytuacji materialnej

Opinia specjalisty

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ano Malia - art studio